Działalność statutowa

Działalność statutowa


Działalność statutowa RZ FSNT NOT wynika ze statutu, który opiera się na Ustawie o Stowarzyszeniach. Podstawowe cele statutowe RZ FSNT NOT to:

 • współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
 • obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
 • oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
 • kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej.
 • Realizacja celów, zgodnie ze statutem, odbywa się przez:
  • reprezentowanie członków FSNT NOT z ich upoważnienia,
  • prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju edukacji, nauki i gospodarki oraz statusu inżyniera i technika,
  • współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi
  • organizowanie wspólnych, interdyscyplinarnych imprez technicznych, gospodarczych i kulturalnych oraz organizowanie i prowadzenie usług na potrzeby członkowskich stowarzyszeń
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami naukowymi, technicznymi i gospodarczymi
  • działalność wydawniczą i informacyjną
  • sprawowanie opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej
  • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz nadawanie specjalizacji zawodowej inżynierów i techników o zasięgu krajowym i zagranicznym
  • wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień zawodowych
  • zakładanie oraz prowadzenie domów i klubów technika, ośrodków doskonalenia kadr, bibliotek, ośrodków postępu technicznego, muzeów i domów pracy twórczej
  • przestrzeganie etyki zawodowej
  • przeznaczanie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe.

 

Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w statucie.


Projekt i wykonanie: P.W. "EKOBIT"